Skip to main content

splenectomie

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

feneticilline po 250mg 2dd

Remarks:

Eerste 2 jaar na splenectomie

Medication:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd

Remarks:

On demand

Medication:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 days

Remarks:

Bij dierenbeet

≥ 18 years

Indications: Betalactam allergie

Priority Medication Remarks
Medication:

azitromycine po 250mg 3pw

or

claritromycine po 500mg 1dd

Remarks: Eerste 2 jaar na splenectomie
Medication:

claritromycine po 500mg 2dd

or

moxifloxacine po 400mg 1dd

Remarks: On demand; moxi bij onderhoud macroliden
Medication:

clindamycine po 600mg 3dd 5 days

+

ciprofloxacine po 500mg 2dd 5 days

Remarks: Bij dierenbeet

General comments

Vaccinaties bij volwassenen: de volgende vaccinaties worden aanbevolen:

Tenminste 2 weken voor splenectomie toedienen indien mogelijk, anders 2 weken na splenectomie:

  • PCV13: 1 maal (inhalen indien niet eerder gehad)
  • PPV23: 1 maal (2 maanden na PCV13). Daarna elke 5 jaar herhalen
  • Hib: 1 maal (inhalen indien niet eerder gehad)
  • MenACWY: 1 maal (inhalen indien niet eerder gehad). Indien < 24 jaar 1-malig revaccinatie na 3-5 jaar
  • MenB: 2 doses
  • Influenza: Jaarlijks

 

Antibiotica - volwassenen

Continue profylactische antibiotica worden geadviseerd de eerste 2 jaar na splenectomie.
Daarna on demand en bij dierenbeten.
Bij volwassenen die niet direct een hoog risico op OPSI hebben kan worden overwogen in de eerste 2 jaar na splenectomie geen profylaxe te geven maar direct over te gaan op on demand- antibioticagebruik.

Bij volwassenen met een partiële splenectomie of bij volwassenen met functionele asplenie kan overwogen worden profylactisch antibiotica achterwege te laten en direct te starten met on demand-gebruik.

Bij patiënten met een hoog risico op OPSI, zoals splenectomie voor hematologische maligniteit, langdurig gebruik van immuunsuppressieve medicatie, of een eerder doorgemaakte OPSI, mogelijk duur profylactische antibiotica verlengen i.o.m. behandelaar.

 

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-8822.7
Updated: 11/11/2021 - 22:05
Status: Published